• Mājas
  • Noteikumi un nosacījumi

PREČU PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI ELEKTRONISKAJĀ VEIKALĀ WWW.RIGALIT.LV

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šajos pirkšanas un pārdošanas noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir izklāstīti elektroniskajai tirdzniecībai piemērojamie noteikumi, Pircēja un Pārdevēja (turpmāk tekstā – Pušu) tiesības un saistības, preču iegādes, apmaksas, piegādes un atgriešanas veidi un kārtība, Pušu atbildība, personas datu aizsardzība u.c. ar preču iegādi un pārdošanu www.rigalit.lv elektroniskajā veikalā saistītie noteikumi. Pasūtot preces šajā elektroniskajā veikalā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, un tie kļūst par juridisku, Pusēm saistošu dokumentu.

1.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, arī apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt un pasūtīt pakalpojumus www.rigalit.lv elektroniskajā veikalā.

1.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 21.06.2021.

1.4. Elektroniskais veikals www.rigalit.lv tirdzniecību īsteno Latvijas Republikā un ES teritorijā.

1.5 Juridiskajām personām, kuras ir noslēgušas līgumus ar “Rigalit SIA”, var tikt piemēroti atšķirīgi noteikumi nekā noteikts “PREČU PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS NOTEIKUMOS ELEKTRONISKAJĀ VEIKALĀ WWW.RIGALIT.LV”

2. PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪDIS

2.1. Tiek uzskatīts, ka pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pusēm ir noslēgts no brīža, kad Pircējs ir izvēlējies preces un izveidojis pirkuma groza, kā arī izvēlējies norēķināšanās veidu, un elektroniskajā veikalā nospiež “Pasūtīt”. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad ir izpildītas visas saistības saskaņā ar šo līgumu. Ja Pircējs nepiekrīt visiem vai daļai Noteikumu, tas nedrīkst iesniegt pasūtījumu.

2.2. Ikviens starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums tiek reģistrēts un saglabāts www.rigalit.lv elektroniskā veikala datubāzē. Dati par izpildītajiem pirkumiem tiek glabāti Pārdevēja Privātuma politikā noteikto termiņu.

2.3. Saskaņā ar izveidoto pasūtījumu tiek veikta apmaksa, un uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta ar maksājumu saistītā informācija (Pasūtījuma kopsavilkums). Klients piekrīt, ka PVN faktūrrēķins tiek nosūtīts pasūtījuma iesniegšanas brīdī uz norādīto e-pasta adresi. PVN faktūrrēķins tiek nosūtīts, kad Pārdevējs nosūta preces.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces www.rigalit.lv elektroniskajā veikalā, ja tas ņem vērā šos Noteikumus, Privātuma politiku un Latvijas Republikas tiesību aktus.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas–pārdošanas līguma, paziņojot par to Pārdevējam pa elektronisko pastu un norādot preci, kuru tas vēlas atdot atpakaļ, kā arī tās pasūtījuma numuru ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas, izņemot gadījumus, kas ir noteikti 3.3. punktā.

3.3. Noteikumu 3.2. punktā minētās tiesības Pircējs var izmantot tikai gadījumā, ja prece nav bojāta, tās izskats nav būtiski mainījies un tā nav tikusi izmantota, nav bojāts aizsargiepakojums, prece netika modificēta vai ražota pēc īpaša pircēja pasūtījuma (pārējie preču atgriešanas noteikumi ir izklāstīti šo Noteikumu 11. nodaļā).

3.4. Pircējam ir arī citas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

4. PIRCĒJA SAISTĪBAS

4.1. Pircējs norēķinās par precēm un samaksā to piegādes maksu, kā arī veic citus maksājumus par izpildītajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz iesniegtajiem priekšapmaksas rēķiniem, un apņemas pieņemt preces šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt preces Pārdevēja norādītajā saņemšanas vietā, tam tās ir jāpaņem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir nosūtījis e-pasta vēstuli, kurā informē, ka preces ir sagatavotas saņemšanai.

4.3. Ja Pircējs ir reģistrējies, tas apņemas nenodot savus pievienošanās datus trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē pievienošanās datus, tam par to ir nekavējoties rakstveidā jāinformē Pārdevējs, izmantojot nodaļā “Kontaktinformācija” norādītos sazināšanās līdzekļus. Visas darbības, kas ir veiktas, izmantojot Pircēja autentifikācijas kodu, tiek uzskatītas par darbībām, kuras ir veicis Pircējs, un Pircējs uzņemas visu atbildību par šādu darbību sekām.

4.4. Reģistrējoties elektroniskajā veikalā www.rigalit.lv, Pircējam ir jāsniedz pilnīgi un pareizi personas dati.

4.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam ir nekavējoties tie jāatjauno. Visu zaudējumu risku, kas rodas neatjaunoto datu dēļ, uzņemas Pircējs.

4.6. Pircējs, izmantojot www.rigalit.lv elektronisko veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus elektroniskajā veikalā noteiktos noteikumus, kā arī ievērot Latvijas Republikas tiesību aktus.

4.7. Pirms preces lietošanas Pircējs apņemas apskatīt to un pārliecināties, ka saņemtā prece ir tā prece, kuru Pircējs pasūtīja.

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

5.1. Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot elektronisko veikalu, ja Pircējs mēģina kaitēt elektroniskā veikala darbības stabilitātei un drošībai un pārkāpj savas saistības. Šādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas tādēļ ir radušies Pircējam. Izņēmuma gadījumos Pārdevējs var dzēst Pircēja reģistrāciju, informējot Pircēju ar elektroniskas vēstules starpniecību un norādot iemeslus.

5.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs ir izvēlējies veikt priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu vai, izmantojot banku elektronisko norēķinu sistēmas (Noteikumu 8.3. un 8.4. punkts), taču nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas Pārdevējam dienas.

5.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, publicējot tos elektroniskā veikala vietnē. Izmaiņas ir spēkā no publicēšanas brīža visiem pēc publicēšanas noslēgtajiem darījumiem.

5.4. Ja izveidojas attiecīgi būtiski apstākļi, Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pilnībā pārtraukt elektroniskā veikala darbību, par to iepriekš neziņojot Pircējam.

5.5. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza apmēru, t. i., noteikt minimālo summu, no kuras tiks pildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas apmērs ir norādīts interneta veikalā.

5.6. Pārdevējam ir arī citas Latvijas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos noteiktās tiesības.

6. PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS

6.1. Saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem un elektroniskajā veikalā spēkā esošajiem nosacījumiem Pārdevējs apņemas radīt Pircējam iespēju, lai tas varētu izmantot elektroniskā veikala www.rigalit.lv sniegtos pakalpojumus.

6.2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja tiesības uz privātumu un glabāt Pircēja personisko informāciju, kas ir norādīta elektroniskā veikala reģistrācijas veidlapā, Privātuma politikā noteiktajā kārtībā, izņemot Latvijas Republikas likumos un Noteikumos par personas datu aizsardzību noteiktajos gadījumos.

6.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz tā norādīto adresi un saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.

6.4. Ja nozīmīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces, tas apņemas piedāvāt analoģisku vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci. Ja Pircējs šo preci atsakās pieņemt, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā (ja tika veikta priekšapmaksa) no atteikuma saņemšanas dienas.

6.5. Ja Pircējs izmanto 3.2. punktā noteiktās tiesības, un ja pastāv Noteikumu 3.3. punktā noteiktais nosacījums, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 14 dienu laikā, skaitot no tās dienas, kad tas saņēma Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircēja samaksāto naudu līdz brīdim, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumu, ka Preces ir nosūtītas Pārdevējam, ņemot vērā to, kas tiek īstenots vispirms.

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Pārdevēja mērķis ir aizsargāt personu privātumu, tas ciena to tiesības, tāpēc Pārdevēja Privātuma politikā skaidri un nepārprotami tiek izklāstīti Pārdevēja tīmekļa vietnē piemērojamie informācijas vākšanas un izmantošanas principi, kā arī cita informācija par Pārdevēja noteikumiem un principiem, nodrošinot personas datu aizsardzību. Pārdevējs uzsver, ka Privātuma politika netiek piemērota, ja personas pārlūko citu uzņēmumu tīmekļa vietnes vai izmanto trešo pušu pakalpojumus, pievienojoties ar Pārdevēja tīkla starpniecību.

7.2. Ar “Rigalit SIA” privātuma politiku varat iepazīties, nospiežot ŠEIT.

8. PREČU CENAS, APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

8.1. Preču cenas fiziskām personām elektroniskajā veikalā www.rigalit.lv izveidotajā pasūtījumā un priekšapmaksas faktūrrēķinā tiek norādītas eiro ar PVN. Preču cenas tiek norādītas, iekļaujot tāda apmēra PVN, kāds tiek piemērots konkrētajā brīdī Latvijas Republikā. Piegādes maksa preces cenā nav iekļauta. Juridiskajām personām cenas ir norādītas bez PVN.

8.2. Uz preces attēla un/vai pie preces apraksta esošā E-ikona nozīmē, ka norādītā cena ir spēkā tikai internetā pārdotajām precēm. Pērkot citos veidos, norādītā cena nav spēkā.

8.3. Norēķināšanās, izmantojot banku elektroniskos pakalpojumus, ir apmaksa, pārskaitot līdzekļus uz Pārdevēja norādīto bankas kontu ar Pircēja internetbankas sistēmas starpniecību. Lai izmantotu šo norēķināšanās veidu, Pircējam ir jābūt noslēgtam internetbankas lietošanas līgumam ar kādu no bankām. Šobrīd www.rigalit.lv elektroniskajā veikalā var norēķināties, izmantojot banku elektronisko norēķinu sistēmas. Šajā gadījumā par datu aizsardzību ir atbildīga apkalpojošā Banka.

8.4. Norēķināšanās ar bankas pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs no jebkuras Latvijas vai ārvalstu bankas pārskaita naudu uz www.rigalit.lv bankas kontu. Šādā gadījumā Pircējs apņemas nosūtīt Pārdevējam pa e-pastu maksājuma uzdevuma kopiju, kurā ir norādīts pasūtījuma numurs un kas apliecina, ka par precēm ir samaksāts.

8.5. Skaidrā naudā brīdī, kad kurjers piegādā preces. Izvēloties šo norēķināšanās veidu, rēķinā tiek iekļauta administrēšanas maksa 1 eiro apmērā. Ierodoties kurjeram, jābūt sagatavotai precīzai pasūtījumā norādītajai naudas summai. Par precēm, kuras tiek pasūtītas tieši no ražotāja, nav iespējams norēķināties skaidrā naudā. 

8.6. Bankas maksājumu karte. Samaksājiet par precēm kurjeram, kurš piegādās preces uz jūsu norādīto adresi.

8.7. Ja maksājums jau ir veikts, un Pircējs vēlas anulēt pasūtījumu, tas to var izdarīt 14 dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas dienas. Pircējs uz e-pastu rigalit@rigalit.lv nosūta aizpildītu pasūtījuma anulēšanas veidlapu un lūgumu par naudas atmaksu. Ja preces vēl nav nosūtītas, un pieprasījums nav pretrunā šiem noteikumiem, nauda tiek atmaksāta 14 dienu laikā, pārskaitot to uz Pircēja norādīto norēķinu kontu, bet pasūtījums tiek anulēts, apstiprinājums tiek nosūtīts elektroniskā vēstulē. Ja, saņemot lūgumu par pasūtījuma anulēšanu, preces jau ir nosūtītas, Pircējs vairs nevar anulēt pasūtījumu. Šādā gadījumā ir jāveic preču atgriešana.

8.8. Norēķinoties Noteikumu 8.3., 8.4. punktā noteiktajos norēķināšanās veidos, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Šajos gadījumos, ņemot vērā Noteikumu 5.2. punktā noteiktās Pārdevēja tiesības, preču sūtījuma sagatavošana tiek sākta un tiek aprēķināts preču piegādes termiņš, tikai saņemot samaksu par precēm.

8.9. Preču cenas klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums, var atšķirties no cenām, kas tiek piemērotas fiziskām personām. 

8.10. Pārdevējs patur tiesības precizēt, papildināt vai labot elektroniskajā veikalā pieejamo preču īpašības, cenu, tehnisko un citu informāciju. Ja Pārdevējs konstatē, ka norādītā preču cena ir kļūdaina, Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu vai ar citu līdzekļu starpniecību un anulē pasūtījumu. Ja Pircējs tomēr vēlas iegādāties šo Preci, tam tā ir jāpasūta no jauna. 

9. PREČU PIEGĀDE

9.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu un kontakttālruņus.

9.2. Pircējs apņemas pieņemt preces pats. Ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, bet preces tika piegādātas uz tā norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi citai personai.

9.3. Ja Preces nepieņems Pircējs, Pircējam ir jānorāda tās personas, kura pieņems sūtījumu, dati, papildinot informāciju pasūtījuma piegādes piezīmju lauciņā.

9.4. Ja Pircējs, pasūtot preces, norāda citu piegādes adresi, Pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādes adresi vai par preču piegādi citai personai.

9.5. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis (kurjers, kurš piegādā preces).

9.6. Preču piegādes (transportēšanas) maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā preču svaru. Ja Pircējs pasūta preces (izvēloties piegādi uz mājām), elektroniskā veikala sistēma automātiski ģenerē piegādes cenu, kura Pircējam ir redzama pasūtījuma logā. 

9.7. Elektroniskā veikala preču piegādes cenas meklējiet ŠEIT:

9.8. Ja preces ir noliktavā, Pārdevējs tās sagatavo nosūtīšanai vai saņemšanai Pārdevēja noliktavā 1-2 darba dienu laikā no pasūtījuma apmaksas dienas. Šis termiņš netiek piemērots gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav Pircēja pasūtīto preču. Pārdevējs preču piegādes datumu un laiku norāda, informāciju nosūtot uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Savukārt Pircējs pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas apņemas katru dienu pārbaudīt norādīto e-pastu, līdz būs saņemts ziņojums par preču piegādes datumu. Ja plānotajā preču piegādes dienā preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, taču ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju.

9.9. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai preces tiktu piegādātas laikus, taču nav atbildīgs par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja tas ir noticis no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ vai preces Pircējam netiek piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ.

9.10. Preču nodošanas Pircējam brīdī Pircējam (vai tā pilnvarotajai personai) ir kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto personu jāpārbauda sūtījuma un preču stāvoklis, kā arī jāparaksta faktūrrēķins vai pavadzīme, vai citi ar sūtījuma nodošanu–pieņemšanu saistītie dokumenti. Kad Pircējs ir parakstījis faktūrrēķinu vai pavadzīmi vai citus ar sūtījuma nodošanu–pieņemšanu saistītos dokumentus, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots atbilstošā stāvoklī, nav bojājumu, kurus var konstatēt, apskatot preces no ārpuses. Konstatējot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saņurcīts, atplēsts, apliets ar ūdeni vai citādi ārēji bojāts), preces ir bojātas, to komplektācija nav atbilstoša, Pircējs nedrīkst pieņemt sūtījumu. Šādā gadījumā Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi sūtījuma pieņemšanas dokumentā norāda konstatētos bojājumus.

9.11. Preču piegādes uz mājām maksā nav iekļauta pasūtīto preču uznešana.

10. PREČU KVALITĀTES GARANTIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

10.1. Elektroniskajā veikalā www.rigalit.lv pārdodamo preču vispārīgās īpašības ir norādītas preces aprakstā.

10.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir atbilstošas kvalitātes, t. i., preču īpašības atbilst preces aprakstā minētajam.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka elektroniskajā veikalā piedāvātās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst preču patiesajam izmēram, formām un krāsai Pircēja izmantotā datora attēla īpatnību dēļ.

10.4. Pārdevējs konkrētai preču šķirai piešķir konkrētu periodu spēkā esošu preču kvalitātes garantiju, kuras termiņus un citus nosacījumus meklējiet ŠEIT.

10.5. Ja Pārdevējs konkrētām precēm kvalitātes garantiju nepiešķir, ir spēkā garantija, kas ir noteikta attiecīgajos Latvijas Republikas tiesību aktos.

10.6. Pārdevējs sniedz preču garantijas remonta pakalpojumus.

10.7. Ja atbilstīgi tiesību aktiem konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šīs preces pārdot Pircējam tā, lai tam tiktu dota reāla iespēja šīs preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

11. PREČU ATGRIEŠANA UN MAIŅA

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti. Ja trūkumus novērst nav iespējams, nekvalitatīvās preces tiek mainītas un atgrieztas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.2. Ja Pircējs vēlas atdot preci, tam ir jāaizpilda preču atgriešanas veidlapa, kuru var lejupielādēt ŠEIT. Aizpildīto dokumentu pircējs iesniedz kopā ar atpakaļ atdoto preci. Šīs tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju rakstveidā pa e-pastu (skat. “Kontaktinformācija”), norādot preci, kuru tas vēlas atdot atpakaļ un pasūtījuma numuru.

11.3. Atdodot preces, ir jāievēro šie nosacījumi:

• atdotajai precei jābūt nebojātā oriģinālā iepakojumā;

• prece nedrīkst būt bojāta;

• prece nedrīkst būt zaudējusi savu izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.tml. (šis punkts nav spēkā, ja tiek atdota nekvalitatīva prece);

• atdodamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu Pircējs saņēma;

• atdodot preci, ir jāiesniedz tās iegādes dokuments, ja ir garantija, garantijas talons (ja tāds ir izsniegts) un aizpildīta preces atgriešanas veidlapa;

11.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs nav ievērojis šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

11.5. Atdodot preces, Pircējs var piegādāt tās pats uz “RIGALIT SIA” noliktavu (ULMAŅA PARKS 2, "Kalnini, Mārupe, LV-2167, Latvia, I-IV no 8.00 līdz 17.00, V no 8.00 līdz 16.00), vai nosūtīt, izmantojot sava izvēlētā vai Pārdevēja piedāvātā kurjera pakalpojumus. Ja prece tiek atgriezta, pamatojoties uz 3.2. punktā noteiktajām tiesībām, Pircējam ir jāsedz preču atgriešanas izmaksas. Ja tiek atdota nekvalitatīva prece un/vai prece, kas tikusi atsūtīta pasūtītās vietā, Pārdevējs apņemas šīs preces no Pircēja pieņemt un apmainīt tās pret analoģiskām atbilstošām precēm. Ja Pārdevējam nav analoģisku preču, tas atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

11.7. Nauda par atdotajām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

11.8. Ja Pircējs vēlas vērsties attiecībā uz garantijas vai pēc garantijas preču servisu, tas to var izdarīt, rakstot uz e-pastu: rigalit@rigalit.lv vai zvanot pa tālr. +371 674 18031. To darot, Pircējam ir jānorāda šī informācija: pirkuma dokumenta kopija; garantijas dokumenta kopija; aizpildīta servisa kopija. Ja servisā tiek konstatēts, ka ierīce garantijas perioda laikā ir sabojājusies nepareizas lietošanas dēļ, t. i., lietotāja vainas dēļ, - piegādes un ierīces remonta izmaksas sedz lietotājs. Vairāk lasiet www.rigalit.lv sadaļā “Serviss”.

11.9. Izklāstītie noteikumi ir spēkā gan fiziskām, gan juridiskajām personām, kuras nav noslēgušas līgumu ar “Rigalit SIA”. Klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums, tiek piemēroti līgumā noteiktie nosacījumi.

12. ATBILDĪBA

12.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas vai piegādes adreses veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus datus vai laikus tos neatjauno, Pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ, un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kuras tas veic, izmantojot šo elektronisko veikalu.

12.3. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pievienošanās datu glabāšanu. Ja www.rigalit.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, kuras pievienojas elektroniskajam veikalam, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja tam tika nodrošināta.

12.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās sniegto informāciju vai īstenojamo darbību, Pārdevējs neuzrauga šīs vietnes, nekontrolē tās un nepārstāv šos uzņēmumus vai personas.

12.6. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja partneru, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta, atbilstošu savstarpējo saistību izpildi.

12.7. Uzņēmums nav atbildīgs par Līguma vai jebkuru saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai izpildes kavēšana notiek apstākļu dēļ, kas ir ārpus Uzņēmuma kontroles (Nepārvarama vara (force majeure)). Uzņēmuma nekontrolējams apstāklis nozīmē darbību vai gadījumu, kuru Uzņēmums pamatoti nevar kontrolēt.

12.8. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem (tiešiem vai netiešiem), kas radušies anulēta pasūtījuma, sniegtas maldinošas informācijas dēļ, izņemot gadījumus, kad tas ir izdarīts tīšām vai aiz lielas neuzmanības.

13. PĀRDEVĒJA IZMANTOTIE MĀRKETINGA LĪDZEKĻI

13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem elektroniskajā veikalā www.rigalit.lv var izziņot dažādas akcijas.

13.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī pārtraukt/atcelt tās.

14. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

14.1. Visus ziņojumus Pārdevējs nosūta Pircējam uz Pircēja aizpildītajā tiešsaistes reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi un ar SMS ziņojumu starpniecību.

14.2. Visus ziņojumus un jautājumus Pircējs sūta, izmantojot Pārdevēja e-tirdzniecības kontaktinformāciju (tālr.: +371 674 18031, e-pastu: rigalit@rigalit.lv vai pa pastu, sūtot vēstuli uz: “Rigalit SIA“, ULMAŅA PARKS 2, "Kalnini, Mārupe, LV-2167, Latvia; vai sazinoties ar konkrētu Pārdevēja darbinieku, kurš iepriekš bija sazinājies ar Pircēju).

15.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, savukārt no tiem izrietošajām saistībām ti.ek piemērota Latvijas Republikas likumdošana.

15.2. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo Noteikumu izpildi, ir jārisina sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā tiesā.

Lūgumus un sūdzības attiecībā uz mūsu interneta veikalā iegādāto preci vai pakalpojumu varat iesniegt patērētāju strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformā –https://ec.europa.eu/consumers/odr/.